Roter Apollo / Parnassius apollo / Apollo or Mountain Apollo